img00061

wejśccie na stronę Akademii na FB

Kom. 601.290. 346; info @wiatr.waw.pl; "Zielona binduga"- Zegrze

Egzaminy żeglarskie i motorowodne-warunki przystąpienia

EGZAMINY (dokumenty, warunki, przebieg) oraz wydawanie patentów i licencji

Dane (dotyczące egzaminów ) na podstawie 

ROZPORZĄDZENIa
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
w sprawie uprawiania turystyki wodnej

 

Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 14. rok życia;
2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
2. Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm
od brzegu, w porze dziennej.

Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 18. rok życia;
2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
2. Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Patent kapitana jachtowego uzyskuje osoba, która:
1) posiada patent jachtowego sternika morskiego;
2) po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym
czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości
kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba
powyżej 20 m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch
portów pływowych.

Osoba posiadająca patent kapitana jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
i morskich.

Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 14. rok życia;
2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
2. Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm
od brzegu, w porze dziennej.
3. Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika
do 60 kW.

Patent motorowodnego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 18. rok życia;
2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
2. Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Patent kapitana motorowodnego uzyskuje osoba, która:
1) posiada patent motorowodnego sternika morskiego;
2) po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości
kadłuba powyżej 20 m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej
dwóch portów pływowych.
Osoba posiadająca patent kapitana motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych po wodach
śródlądowych i morskich.

Patent mechanika motorowodnego uzyskuje osoba, która:
1) posiada patent potwierdzający kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych;
2) zaliczyła staż w wymiarze co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW, w tym
co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
Osoba posiadająca patent mechanika motorowodnego jest uprawniona do pełnienia funkcji kierownika maszyn na
jachtach motorowych.

 

Licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu
lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych, lub licencję do holowania statków powietrznych
uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 18. rok życia;
2) posiada co najmniej patent sternika motorowodnego;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Wydawanie patentów po zdaniu egzaaminu.

1. Osoba ubiegająca się o wydanie patentu składa do właściwego polskiego związku sportowego następujące dokumenty:
1) wniosek o wydanie patentu zawierający:
a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
b) datę,
c) rodzaj patentu,
d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
2) zaświadczenie o zdaniu egzaminu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia – w przypadku gdy egzamin
ten jest wymagany;
3) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, w szczególności pozytywne opinie z odbytych rejsów wystawione
przez kapitana jachtu, karty rejsu lub – w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie – inne dokumenty
potwierdzone przez armatora jachtu;
4) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej – w przypadku osoby małoletniej.

Licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu
lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych, lub licencję do holowania statków powietrznych
uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 18. rok życia;
2) posiada co najmniej patent sternika motorowodnego;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

2. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku sportowego następujące dokumenty:
1) wniosek o wydanie licencji zawierający:
a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
b) datę,
c) rodzaj patentu,
d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
2) kopię patentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych;
3) zaświadczenie o zdaniu egzaminu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

 

Opis niezbędnych dokumentów potrzebnych do egzaminu:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja ogólna.

Egzamin jest częścią niezależną każdego kursu.
Egzamin jest organizowany i prowadzony przezpodmot egzaminacyjny zarejestrowany przez Ministerstwo Sportu. Egzamin składa się z części teoretycznej (test) i praktycznej, manewrowej na wodzie. Przystąpienie do egzaminu bezpośrednio po kursie nie jest obowiązkowe. Egzamin można zdawać w dowolnym czasie i miejscu, tam gdzie jest on organizowany. Na terenie Polski i poza nią.

W przypadku ukończenia szkolenia w naszym ośrodku egzaminy odbywają się przeważnie na kolejnym spotkaniu po zakończeniu kursu, w zależności od trybu szkolenia, na naszym sprzęcie i przeważnie na naszym akwenie szkoleniowym. Decyzja o czasie i miejscu egzaminu zatwierdzana jest przez MS na 7 dni przed od jeg zgłoszenia i ostatecznie jest wtedy ogłaszana.

Aby wziąć udział w egzaminie należy przedstawić w dniu egzaminu:
1. na żeglarza:

 •  
 • zgoda rodziców/opiekunów na przystapienie do egzaminu i uprawianie żeglarstwa do osiagniecia pełnoletności ( dla osób niepełnoletnich ), wypełnione i podpisane przez rodziców;
 • legitymację studencką lub szkolną uprawniającą do ewentualnych zniżek przewidzianych w cenniku;
 • dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna);

  oraz wnieść przed rozpoczęciem egzaminu
 • opłatę egzaminacyjną,

  a po jego pozytywnym zakończeniu: 

 • należy pobrac od KE zaświadczenie o zdanym egzaminie
  a nastepnie wystapić do PZŻ o wydanie patentu w drodze on-line.


2.+ na jachtowego sternika morskiego
 • potwierdzenie stażu morskiego (200 godz 2 rejsy)
 • patent żeglarza jachtowego*

* opcjonalnie

Do uzyskania patentu na wyższe stopnie:

 • zaświadczenie o przebytym stażu
 • ostatni patent

  

Przebieg egzaminu.

1. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
2. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.
3. Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego ma formę pisemną i składa
się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu
patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi.
4. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego uważa się
uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.
5. Część teoretyczna egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego oraz motorowodnego sternika morskiego ma
formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami oraz zadania nawigacyjnego przygotowanych
przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany
ma 120 minut na udzielenie odpowiedzi oraz rozwiązanie zadania.
6. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent jachtowego sternika morskiego oraz motorowodnego sternika
morskiego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście oraz prawidłowe rozwiązanie zadania nawigacyjnego.
7. Część teoretyczna egzaminu na patent mechanika motorowodnego, licencję na holowanie narciarza wodnego lub
innych obiektów pływających oraz holowanie statków powietrznych ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego
wyboru z 25 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji
zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 30 minut na udzielenie odpowiedzi.
8. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent mechanika motorowodnego, licencję na holowanie narciarza
wodnego lub innych obiektów pływających oraz holowanie statków powietrznych uważa się uzyskanie 20 prawidłowych
odpowiedzi w teście.
9. Przewodniczący komisji sprawuje ogólny nadzór nad przebiegiem egzaminu teoretycznego; stały dyżur na sali egzaminacyjnej pełni co najmniej jedna osoba ze składu komisji.
10. Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych
indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji
zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku egzaminu na patent żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego,
sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego w ramach części praktycznej są sprawdzane
wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem.
11. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych
przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle
wykonanego elementu.
12. Zestawy zadań do wykonania w ramach egzaminu praktycznego i pytań egzaminacyjnych na egzaminie teoretycznym
zatwierdza przewodniczący komisji, opatrując każdy z nich datą, podpisem i pieczątką imienną.
13. Zadania i pytania egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym uiszczeniu opłaty
egzaminacyjnej.
2. Egzamin jest powtarzany w całości.
3. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie osoba, która uiściła opłatę za egzamin, może
przystąpić do egzaminu w innym terminie wyznaczonym przez komisję egzaminacyjną.Jeżeli chcesz poznać zakres egzaminu zajrzyj także do wytycznych egzaminacyjnych.

Cennik egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne .

Terminy nadchodzacych egzaminów.

 

strona główna | Warszawska Akademia Żeglarska 2023 | do góry

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 0 gości.

Łap nas !

Tel.: 228348792, Kom.: 601290346, E-mail: info@wiatr.waw.pl, Przystań: "Zielona binduga" - Zegrze, ul. Groszkowskiego, dz. nr 173.